maandag 4 maart 2024

Nieuw bij INART


Beste lezers en kunstliefhebbers, 

Na vele prachtige jaren van samenwerking met inspirerende collega's en het ontmoeten van boeiende mensen, voel ik dat het nu het juiste moment is om mijn deelname aan het kunstcollectief te beëindigen. Ik kijk ernaar uit om mijn focus te verleggen naar mijn eigen kunstwerken en toekomstige tentoonstellingen.

Met veel energie en enthousiasme heb ik het kunstcollectief mogen leiden en organiseren. Nu breekt er een periode aan waarin ik meer wil reizen en fascinerende exposities en landen wil verkennen. Ik blijf jullie graag op de hoogte houden via ons blog van de prachtige exposities binnen Europa.

Vanuit de overtuiging dat kunst een integraal onderdeel van de samenleving moet zijn, met aandacht voor ons historisch en cultureel erfgoed, zijn we ooit gestart. Niet alleen denken, maar vooral doen.

Het jaar 2024 biedt nog de gelegenheid om het kunstcollectief te bezoeken en samen mooie herinneringen door de jaren heen op te halen.

Een korte terugblik

In 2021 zijn we gestart met de INART Online exposities, waarbij we diverse professionele beeldend kunstenaars hebben uitgenodigd. Als beeldend kunstenaar konden we niet langer fysiek exposeren, en aangezien onze kosten bleven doorgaan, hebben we belangeloos en met veel enthousiasme snel online ideeën ontwikkeld. De online expositie die van start ging in 2021, werd zeer gewaardeerd en online druk bezocht.

In 2020 brak de coronacrisis uit 

In 2019 hebben we een indrukwekkende solotentoonstelling gehad in Museum Nagele, getiteld 'Reis door het land van Geometrie'. Door de jaren heen hebben we met het collectief verschillende prachtige exposities bezocht in heel Europa.

In 2018, tijdens Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad van Europa, hebben we het landschapsproject 'Ode aan Escher op 't Bildt' in samenwerking met Henk Rusman en het Fries Museum. 

Sinds 2015 is Kunstcollectief INART gevestigd aan het Lemsterpad 54 in Lemmer. We zijn begonnen met de voorbereidingen voor het grootschalige cultuurproject 'Bindend Water' in het kader van Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

In augustus 2014 moesten we het voormalige postkantoor verlaten vanwege mogelijke verkoop. Desondanks hebben we nog een succesvolle expositie georganiseerd in het voormalige gemeentehuis van Lemmer. 

In mei 2011 zijn we gestart met Kunstcollectief INART in het voormalige postkantoor in het centrum van Lemmer. We hebben diverse prachtige exposities georganiseerd, middagconcerten op zondag en kunsteducatie voor scholen in Lemmer, alles op eigen kosten. Tevens hebben we in december Kunstcadeau-verkoopdagen georganiseerd, waarbij kunst toegankelijk werd voor een breed publiek met een beperkt budget. Voor meer kijkplezier nodig ik jullie uit om ons blog te bezoeken (https://kunstcollectief-inart.blogspot.com).

Hartelijke groeten,

Ria Groenhof 


       ‘Doorgang’


Dear readers and art enthusiasts, 

After many wonderful years of collaboration with inspiring colleagues and meeting interesting individuals, I feel that now is the right moment to conclude my participation in the art collective. I look forward to redirecting my focus towards my own artistic creations and future exhibitions.

I have enjoyed leading and organizing the art collective with immense joy. Now, a period arrives where I intend to travel more and explore fascinating exhibitions and countries. I would love to keep you informed through our blog about the captivating exhibitions across Europe.

Originating from the belief that art should be an integral part of society, with a focus on our historical and cultural heritage, we embarked on this journey. It's not just about thinking but, more importantly, about doing.

The year 2024 provides the opportunity to visit the art collective and reminisce about the beautiful memories created over the years.

A brief retrospective 

In 2021, we initiated the INART Online Sales Exhibition, inviting various professional visual artists. As a visual artist, unable to physically exhibit and with ongoing costs, we selflessly and enthusiastically developed online ideas promptly. The online sales exhibition, launched in 2021, received high praise and a substantial turnout.

In 2020, the COVID-19 crisis unfolded

In 2019, we hosted a remarkable solo exhibition at the Nagele Museum titled 'Journey through the Land of Geometry.' Over the years, we've visited several impressive exhibitions across Europe as part of the collective.

In 2018, during Leeuwarden Friesland Cultural Capital of Europe, the landscape project 'Ode to Escher on 't Bildt' in collaboration with Henk Rusman and the Fries Museum.

Since 2015, Kunstcollectief INART has been located at Lemsterpad 54 in Lemmer. We began preparations for the extensive cultural project 'Bindend Water' in line with Leeuwarden Friesland Cultural Capital of Europe 2018. 

In August 2014, we had to vacate the former post office due to a potential sale. Nevertheless, we successfully organized an exhibition in the former town hall of Lemmer. 

In May 2011, we initiated Kunstcollectief INART in the former post office in the center of Lemmer. We organized various splendid exhibitions, Sunday afternoon concerts, and art education for schools in Lemmer, all at our own expense. Additionally, we hosted Art Gift Sale Days in December, making art accessible to a wide audience with a limited budget. For more viewing pleasure, I invite you to visit our blog (https://kunstcollectief-inart.blogsport.com).

Warm regards,

Ria Groenhof