Aanmelden kunstenaars


Kunstenaarscollectief INART  is een vereniging van beroepsmatig werkende kunstenaars en is gevestigd in Lemmer (Friesland). Kunstenaars die zich willen aansluiten bij het collectief kunnen lid worden, waarin alle kunstvormen welkom zijn.
De samenwerking heeft een tweeledige functie; enerzijds kunnen de individuele deelnemende kunstenaars bij elkaar terecht ter inspiratie en ondersteuning. Ze vormen als groep elkaars referentie. Hoewel de achtergronden van de kunstenaars verschillen bestaat de groep uit gelijkgezinden die eenzelfde doel voor ogen hebben.

De samenwerking geeft ook voordelen bij het organiseren van exposities en andere praktische zaken. Een collectief geeft goede mogelijkheid om gezamenlijke projecten op te zetten en subsidies te verkrijgen, hierbij in het oog houdend de voordelen die een gezamenlijke aanpak met zich meebrengt. Door dit in collectief verband op te zetten en uit te voeren en rekening te houden met de individuele capaciteiten en competenties kunnen aanzienlijke kosten- en vooral tijdsbesparingen gerealiseerd worden. Daarnaast biedt een collectief een uitgelezen mogelijkheid om door middel van diversificatie, door het combineren van meerdere disciplines, een groter publieksbereik te realiseren.

De leden van Kunstenaarscollectief INART komen hiervoor regelmatig bij elkaar. Ze organiseren ook gezamenlijke activiteiten. Maar de kunstenaars richten zich primair op hun zelfstandige werk en hebben een eigen atelier met zelfstandige activiteiten. Kunstenaarscollectief INART is een plek om elkaar te ontmoeten en om iets te bedenken of doen wat nieuw is en hierover te praten.  
Momenteel hebben we een ledenstop.
Voor info kunt u contact opnemen met:  Ria Groenhof   
e-mail:  kunstcollectief.inart@gmail.com
 
Lemmer, januari 2023


English:

 

INART Artist Collective is an association of professional artists located in Lemmer (Friesland). Artists who wish to join the collective can become members, and all art forms are welcome. 

The collaboration has a dual function; on the one hand, individual participating artists can turn to each other for inspiration and support. As a group, they serve as each other's reference. Although the backgrounds of the artists differ, the group consists of like-minded people who have the same goal in mind.

The collaboration also provides benefits in organizing exhibitions and other practical matters. A collective provides an excellent opportunity to set up joint projects and obtain subsidies, while keeping in mind the benefits of a joint approach. By setting up and executing these projects collectively while taking into account the individual capacities and competencies, significant cost and, especially, time savings can be realized. In addition, a collective provides an excellent opportunity to achieve a larger audience reach through diversification, by combining multiple disciplines. 

The members of the INART Artist Collective regularly come together for this purpose. They also organize joint activities. However, the artists primarily focus on their independent work and have their own studio with independent activities. INART Artist Collective is a place to meet and come up with something new and talk about it.

Currently, we have a membership cap. 

For information, please contact: Ria Groenhof 

email: kunstcollectief.inart@gmail.com

Lemmer, January 2023